แก๊สธรรมชาติ

แก๊สธรรมชาติเป็นส่วนผสมของสารประกอบไฮโดรคาร์บอนโดยทั่วไปจะประกอบด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอย่างง่ายที่อิ่มตัว  (แอลเคน) เช่น มีเทน (CH4)  อีเทน (C2H6) โพรเพน (C3H8) ในอัตราส่วนมวลร้อยละต่างกัน อาจประกอบด้วยมีเทนล้วนๆ หรืออาจมีแก๊สไฮโดรคาร์บอนตัวอื่นๆและสารประกอบประเภทอื่นๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟล์ ไนโตรเจนปนอยู่บ้าง

  1. แก๊สธรรมชาติจำแนกออกเป็น 4 ชนิด โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ดังนี้

ก.      แก๊สธรรมชาติอัดเหลวชนิด แอลเอ็นจี (Liguefied Natural Gas) คือแก๊สธรรมชาติซึ่งอัดอยู่ในสภาพของเหลว เพื่อความสะดวกในการขนส่งปริมาณมากๆ และระยะทางไกลๆ

ข.      แก๊สธรรมชาติชนิด ซีเอนจี (Compressed Natural Gas) คือแก๊สมีเทน ซึ่งอัดด้วยความดันสูง และบรรจุถังเพื่อความสะดวกในการขนส่ง

ค.     แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือแอลพีจี (Liguefied Petroleum Gas) คือ แก๊สโพรเพนผสมกับบิวเทนซึ่งถูกอัดให้เป็นของเหลวใส่ถังเพื่อความสะดวกในการขนส่ง

ง.      แก๊สธรรมชาติ เอนจีแอล (Natural Gasoline) คือ ส่วนของแก๊สธรรมชาติที่ได้จากกระบวนการแยกแก๊ส ประกอบด้วยเพนเทน เฮกเซน และสารประกอบที่มีจำนวนคาร์บอนมากกว่านั้นขึ้นไป

     BACK                                                                                                                   NEXT

Leave a Reply