เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน

เชื้อเพลิง คือ สารใดๆที่เกิดจากการเผาไหม้ให้พลังงานความร้อน หรือพลังงานแสงสว่างออกมา องค์ประกอบสำคัญของเชื้อเพลิง คือ คาร์บอน (C) และไฮโดรเจน (H) เมื่อถูกเผาไหม้จะทำปฏิกิริยาทางเคมีกับออกซิเจนให้น้ำกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

            เชื้อเพลิงที่นำมาใช้ประโยชน์แบ่งตามสถานะได้ 3 ชนิด คือ เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว และเชื้อเพลิงแก๊ส

           BACK                                                                                                   NEXT

Leave a Reply